Tarnowska Fundacja Kultury

  • ul. Krakowska 47/11
  • 33-100 Tarnów

Misją Fundacji jest kultywowanie i upowszechnianie dorobku kulturalnego środowisk lokalnych oraz kreowanie prorozwojowej polityki, w której kultura służy rozwojowi społeczno - gospodarczemu gmin, powiatów oraz województw. Fundacja specjalizuje się w doradztwie specjalistycznym dla samorządów gmin, powiatów, instytucji kultury i organizacji pozarządowych w zakresie przygotowania projektów na dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, przedsięwzięć w dziedzinach: kultura, ekologia, media lokalne i turystyka.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Tarnów Foundation of Culture
The mission of the Foundation is to preserve and promote the cultural achievements of local communities and to create a policy supporting the development of the area. The Foundation focuses on advice concerning projects in the areas of culture, the ecology, local media and tourism (it advises self-governments, cultural institutions and NGOs on how to write a project).