Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Białoruś

  • ul. Wyszyńskiego 2 lok.89
  • 15-888 Białystok

Działania Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś skupiają się na dwóch płaszczyznach: kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego na terenie zróżnicowanym narodowościowo i wyznaniowo Wschodniej Białostocczyzny oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy polskimi i białoruskimi organizacjami pozarządowymi w Polsce i Republice Białoruś. Centrum współpracuje z ośrodkami samorządowymi, edukacyjnymi, kulturalnymi oraz z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Priorytetowym obszarem współpracy jest sąsiadujący z Białostocczyzną Obwód Grodzieński. Centrum współpracuje z pro demokratycznymi środowiskami Mińska w zakresie kontaktowania ich z polskim światem polityki.

The Poland-Belarus Citizen Education Centre Association
The two areas of the Centre's activities include: the development of citizenship in the eastern Białystok region and cooperation between Polish and Belarussian non-governmental organisations. The primary area of cooperation is the Grodno district. The Centre cooperates with pro-democratic circles in Minsk enabling them to maintain contact with Polish politics.