Śląski Fundusz Stypendialny

  • ul. Astrów 10
  • 40-045 Katowice

Śląski Fundusz Stypendialny powstał z inicjatywy Senatora RP Adama Graczyńskiego w styczniu 2001 roku. Program ma za zadanie pomoc materialną najuboższym studentom z regionu Śląska. Swoje podstawowe cele Fundacja realizuje zatem przez:

  • - udzielanie wsparcia programom edukacyjnym oraz programom wspierającym talenty i wybitne uzdolnienia młodzieży,
  • - merytoryczne i finansowe wspieranie szczególnie wartościowych działań w zakresie edukacji,
  • - współpracę z organizacjami samorządu terytorialnego, instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami oraz ze środkami masowego przekazu,
  • - zakup sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego,
  • - fundowanie stypendiów dla młodzieży uzyskującej wybitne osiągnięcia w zakresie nauki i oświaty,
  • - działalność na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności uzdolnionej młodzieży przez dofinansowanie opłat za kursy i szkolenia.

The Silesian Scholarship Fund
Its aim is to help the poorest students from the Silesian region. Other tasks include: supporting educational programmes focusing on talented young people, cooperation with local government, other foundations and institutions and supporting young people's education by offering financial assistance for their training courses.