Fundacja Engram

  • ul. 1-ego Sierpnia 34/51
  • 02-134 Warszawa

Fundacja udziela pomocy materialnej starszym osobom mieszkającym na wsi; chroni i konserwuje budynki i obiekty wiejskie np. studnie, kultywuje umiejętności rękodzieła wiejskiego; realizuje programy, organizuje warsztaty, kursy, zajęcia dydaktyczne z historii i tradycji regionu; organizuje koncerty, wystawy, konkursy, festiwale promujące twórczość ludową; promuje region przez publikacje informacji o historii Słowian, o ciekawych miejscach i warunkach na potrzeby turystyki międzynarodowej; organizuje podróże i warsztaty z udziałem mistrzów rękodzieła wiejskiego przy udziale młodzieży z trudnych środowisk.

The Engram Foundation
The Foundation offers financial support for the elderly living in rural areas; protects and restores rural buildings and the rural infrastructure; delivers similar programmes, organises training courses and workshops on the history and traditions of a particular region; organises exhibitions, concerts and competitions promoting folk art; promotes a region through publications on places of interest to be found there and organises trips and workshops demonstrating traditional handicrafts for disadvantaged young people.