Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP

  • ul. Gubinowska 28/30
  • 02-956 Warszawa

Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego OMEP (Organisation Mondiale pour l'Education Prescolaire) jest międzynarodową organizacją pozarządową, która dąży do zapewnienia najmłodszym dzieciom całego świata możliwie jak najlepszych warunków życia i rozwoju, niezależnie od zróżnicowania materialnego, kulturowego i klasowego.

OMEP dąży do podnoszenia poziomu wychowania przedszkolnego. Popiera i inicjuje badania naukowe oraz różne formy wymiany doświadczeń zmierzające do zapewnienia dziecku prawa do rozwoju. Interweniuje, gdy naruszane są prawa dziecka.

Działalność Polskiego Komitetu OMEP:
- Międzynarodowa wymiana doświadczeń dotyczących edukacji przedszkolnej
- Współdziałanie z instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się edukacja małego dziecka.
- Propagowanie Konwencji o Prawach Dziecka – zapewnienie prawa dziecka do rozwoju oraz ochrony przed wykorzystywaniem, przemocą, dyskryminacja w domu środowisku.
- Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz małego dziecka przez organizację różnych form doskonalenia