Stowarzyszenie Harcerskie

  • Hoża 57 lok. 44
  • 00-681 Warszawa

Stowarzyszenie jest organizacją harcerską działającą na terenie Warszawy i okolic.
Stowarzyszenie Harcerskie:
- stwarza warunki do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka;
- zaspokaja potrzeby i oczekiwania, rozwija uzdolnienia i zainteresowania;
- uczy decydowania i odpowiedzialności, samorządności i demokracji oraz szacunku i tolerancji dla innych ludzi i odmiennych poglądów;
- kształtuje zaradność, nawyki gospodarności i skutecznego działania;
- promuje zdrowy tryb życia, stwarza warunki do rozwoju sprawności fizycznej, kształtuje nawyki higieny i aktywności ruchowej w kontakcie z przyrodą, organizuje i promuje imprezy turystyczne i sportowe;
- rozwija świadomość ekologiczną, organizuje działalność na rzecz ochrony środowiska;
- pielęgnuje kulturę i tradycje narodowe oraz dorobek i tradycje harcerstwa;
- jest rzecznikiem oraz obrońcą praw i interesów dzieci.