Stowarzyszenie Dzieci Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych i Losowych Dzieciątka Jezus

  • Adres do korespondencji:
  • Batalionu Pięść 3 lok. 25
  • 01-406 Warszawa
  • Siedziba:
  • ul. Kuracyjna 67/2, 05-281 Borzymy

Misja Stowarzyszenia:
- Działalność na rzecz społeczności, wyodrębnionych ze względu na ich szczególną sytuację życiową lub materialną, w tym pomoc i opieka prawna, medyczno-rehabilitacyjna, edukacyjna dla następujących grup: ofiar wypadków komunikacyjnych, szczególnie dzieci, ofiar wypadków losowych, niepełnosprawnych, poszukujących pracy.
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
- Działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich.
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
- Działalność na rzecz upowszechniania praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
- Działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania poszkodowanym w kolizjach drogowych.