Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno

  • Grzybów 1/2
  • 09-533 Słubice

Cele Stowarzyszenia:
1. Działanie na rzecz harmonii w środowisku przyrodniczym, stosunkach społecznych i ekonomicznych.
2. Tworzenie warunków wszechstronnego rozwoju człowieka w duchowości chrześcijańskiej z otwartością i poszanowaniem innych tradycji.
3. Tworzenie warunków do produkcji żywności naturalnej (uprawa, hodowla, przetwórstwo, przechowalnictwo).
4. Promocja zdrowia, przeciwdziałanie nałogom degradującym człowieka oraz działania dla zachowania zdrowia, działalność charytatywna dla osób uzależnionych.
5. Stwarzanie warunków rozwoju miejscowej kultury oraz wymiana kulturalna z innymi ośrodkami w kraju i za granicą.
6. Działania na rzecz integracji środowiska z osobami niepełnosprawnymi i potrzebującymi, działalność charytatywna na rzecz tychże osób.
7. Działania na rzecz rozwoju demokracji lokalnej.
8. Działalność charytatywna na rzecz osób z rodzin zagrożonych społecznie i ekonomicznie.
9. Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętymi celami Stowarzyszenia.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.