Stowarzyszenie Dobroczynne Razem

  • ul. Żeromskiego 28
  • 97-425 Zelów

Główne cele działalności:
- Pomoc donatorom w realizacji ich celów dobroczynnych.
- Wspieranie inicjatyw w zakresie: dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, oświaty i wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, a także ochrony środowiska.
- Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu
- Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju, wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych, które podejmują powyższe działania.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.