Radomskie Towarzystwo Dobroczynności

  • ul. Żeromskiego 75
  • 26-600 Radom

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności ma na celu niesienie mieszkańcom miasta Radomia pomocy w zaspakajaniu potrzeb materialnych, a także kształtowanie w społeczeństwie wrażliwości na potrzeby innych ludzi.

Wśród wielu podejmowanych inicjatyw można wymienić m.in.:
- programy pomocowe i opiekuńcze skierowane do rodzin wielodzietnych, osób zagrożonych marginalizacją, dzieci i młodzieży,
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
- stałe imprezy okazjonalne (Dzień Dziecka, Dzień Matki, spotkania świąteczne),
- zbiórki żywności,
- przekazywanie żywności w ramach pomocy UE (współpraca z Radomskim Bankiem Żywności),
- promocja i organizacja wolontariatu,
- wsparcie organizacji pozarządowych.