Towarzystwo Edukacji Otwartej

  • ul. Robotnicza 36
  • 53-608 Wrocław

Towarzystwo wspiera inicjatywy, które mają wpływ na rozwój człowieka, jego zainteresowania oraz promują nowatorskie rozwiązania w edukacji i metodach kształcenia. We współpracy z samorządem lokalnym organizacja chce uczestniczyć w tworzeniu polskiego systemu oświaty i wychowania otwartego na potrzeby uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Demokracja, społeczeństwo obywatelskie, ekumenizm i Zjednoczona Europa to idee bliskie działalności Towarzystwa.

The Open Education Society
The Society supports initiatives aimed at influencing personal development and promotes innovative solutions in education. The organisation, together with local government, wishes to take part in the creation of an educational system which is responsive to students, parents and teachers' needs.