Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa

  • ul. Pilsudskiego 41
  • 05-270 Marki

Celem stowarzyszenia jest stwarzanie warunków rozwoju dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych demoralizacją poprzez inicjowanie i wspieranie programów w dziedzinie wychowania, opieki i pracy socjalnej. Organizacja zajmuje się prowadzeniem placówek opiekunczo-wychowawczych oraz dąży do wymiany doświadczeń miedzy pracownikami tych placówek. Prowadzi program "Centrum Szkoleniowe - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - Szansa", w ramach którego prowadzone są szkolenia dla pracowników pomocy społecznej.

The "Chance" Society for Developing Children's Activities
The aim of the Association is to create opportunities for personal growth for children from socially disadvantaged communities. The organisation runs educational centres and a "Training Centre -Teachers' Training Centre - Chance" which offers training courses for social workers.