Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

  • ul. Żurawia 4a
  • 00-503 Warszawa

Departament Pożytku Publicznego jest jednostką odpowiedzialną za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). Ponadto odpowiada za tworzenie warunków dla rozwoju organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz dla rozwoju wolontariatu, a także dla współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem.

Dostępne granty