Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 w Łodzi

  • ul. Ksawerego Praussa 2
  • 94-203 Łódź

Ośrodek jest publiczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.

Do zadań Ośrodka należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Te zadania realizowane są głównie poprzez:
- Organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno – wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych;
- Wspomaganie w zakresie nabywania umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie społeczne, organizację specjalistycznych działań socjoterapeutycznych umożliwiających zmianę postaw i osiągnięcie trwałych pozytywnych zmian w zachowaniu wychowanków;
- Wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej, w tym w rozpoznaniu, wspomaganiu i rozwijaniu potencjalnych możliwości wychowanków;
- Pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków. br>
Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.