Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym "Ul"

  • ul. Kolejowa 8/10
  • 01-210 Warszawa
  • telefon: (22) 877 32 21
  • fax: (22) 877 32 21

Stowarzyszenie "Ul" jest pozarządową organizacją pomocy społecznej. Do głównych zadań Stowarzyszenia należy prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej, zapobieganie bezrobociu, upowszechnianie profilaktyki uzależnień, udzielanie pomocy w reintegracji zawodowej, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i pochodzących ze środowisk defaworyzowanych. Swoje cele realizuje m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń, spotkań, konferencji i seminariów, turnusów rehabilitacyjnych, przeciwdziałających patologii społecznej i wypoczynkowych dla młodzieży i dorosłych, prowadzenie pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Stowarzyszenie prowadzi punkty pomocy prawnej i świetlice integracji społecznej.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.