Stowarzyszenie U Źródła

  • ul. Kopernika 36
  • 00-924 Warszawa

Cele Stowarzyszenia:
1. Propagowanie świadomego, twórczego i zdrowego stylu życia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i w Europie oraz prowadzenie poradnictwa w tym zakresie.
2. Promowanie rozwoju indywidualnego jednostki w Rzeczpospolitej Polskiej i na terenie Europy.
3. Społeczna i zawodowa integracja osób, którym bliska jest działalność w zakresie profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego metodami poza klasycznymi.
4. Upowszechnianie metod wymienionych w pkt.3, celów wymienionych w pkt.1 i 2 oraz edukacja w tym zakresie członków Stowarzyszenia i wszystkich innych zainteresowanych osób.
5. Propagowanie metod arte terapeutycznych.
6. Organizowanie i wspieranie pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym i wszystkich innych dziedzinach życia
7. Upowszechnianie integracyjnego systemu wychowania w środowisku rodzinnym, w przedszkolach, szkołach, uczelniach wyższych, zakładach pracy.