Stowarzyszenie Kobiet "Konsola"

Wizją Stowarzyszenia Kobiet Konsola jest Polska w której kobiety i mężczyźni mają równe prawa i równe szanse. Polska, a w szczególności Poznań i Wielkopolska, w której nie ma dyskryminacji oraz przemocy ze względu na płeć.

Misją Stowarzyszenia Kobiet Konsola jest:
- działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn,
- zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć,
- przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet,
- upowszechnianie wiedzy na temat praw kobiet,
- propagowanie myśli feministycznej i wzmacnianie kobiet poprzez działania społeczne, nawiązywanie partnerstw na szczeblu lokalnym, rzecznictwo i inicjowanie przemian, których efektem będzie wyrównanie praw i szans kobiet.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.