Fundacja Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej

  • ul. Emiliana Czyrniańskiego 8
  • 30-698 Kraków

Fundacja ma na celu: wspieranie działań związanych z rozwojem oświaty i agrokultury wsi, udzielanie finansowego wsparcia uczącej się młodzieży, inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do podniesienia poziomu rozwoju intelektualnego młodego pokolenia wsi. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez: organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów, dofinansowanie i finansowanie stypendiów, pokrywanie kosztów związanych z praktykami wakacyjnymi, krajowymi i zagranicznymi oraz finansowanie badań mających na celu wdrażanie nowoczesnych metod hodowli i produkcji w gospodarstwach rolnych.

The Foundation in Support of Rural Youth Education
The foundation supports the development of the education system in rural areas, provides material support to young people and supports activities promoting the intellectual development of young people in rural areas. The foundation runs training courses, offers grants and scholarships and finances research on new methods of farming.