Stowarzyszenie Uśmiech

  • os. Norwida 2/25
  • 43-190 Mikołów
  • Siedziba:
  • ul. Wyzwolenia 5a
    43-190 Mikołów

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pomocy społecznej, edukacyjnej, oświatowej, charytatywnej, szerzenie nauki chrześcijańskiej, kultury fizycznej i sportu, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz w obszarze kultury, ukierunkowanej na pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych związanych z ubóstwem, niezaradnością, skutkami uzależnień a także niewydolnością wychowawczą i opiekuńczą. Działania te są ukierunkowane na wsparcie i wyrównywanie szans poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów bytowych, aktywizację społeczno – zawodową, pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi i młodzieżą, szczególnie w rozwijaniu ich zainteresowań i poziomu wykształcenia, pomoc w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz zapewnienie im warunków duchowego, psychicznego, intelektualnego i fizycznego rozwoju. Szczególną uwagą są objęte osoby potrzebujące większej pomocy: dzieci z rodzin destrukcyjnych, patologicznych, alkoholowych, rozbitych, zubożałych, wielodzietnych, z zaburzeniami emocjonalnymi, nadpobudliwe oraz sieroty.