Stowarzyszenie Autokreacja

  • ul. Pańska 97
  • 00-834 Warszawa

Autokreacja jest organizacją pozarządową, która realizuje szereg autorskich projektów społeczno-kulturalnych. Do beneficjentów fundacji należą m.in. osoby poszukujące pracy, migranci, osoby starsze oraz dzieci i młodzież.

Historia fundacji sięga do 1992 roku, gdy działała jeszcze nieformalnie, natomiast od 2002 roku oficjalnie tworzy wysokiej jakości programy społeczne, które cieszą się dużym zainteresowaniem opinii publicznej zarówno w kraju jak i za granicą. Fundacja chętnie nawiązuje współpracę i tworzy partnerstwo z innymi podmiotami na rzecz rozwoju społecznie odpowiedzialnego biznesu i społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja swoje przedsięwzięcia realizuje poprzez:
1. Wspieranie akcji ułatwiających przystosowanie społeczności lokalnych do nowych warunków społecznych i kulturowych oraz rynkowych i technologicznych.
2. Rozwój przedsiębiorczości.
3. Działania upowszechniające ochronę praw kobiet i równości płci.
4. Rozwijanie współpracy trójsektorowej pomiędzy przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz administracją publiczną.
5. Promocję społecznie odpowiedzialnego biznesu i współpracę ze społecznością lokalną.
6. Wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju rynku pracy, aktywizacji osób bezrobotnych i zmniejszania negatywnych skutków bezrobocia.
7. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.