Societas Matura - Społeczeństwa Dojrzałe

  • ul. Puszczyka 5/10
  • 02-785 Warszawa
  • telefon: 665 083 079, 691 286 453

Celem działań organizacji jest aktywizacja młodzieży (szczególnie tej z mniejszymi szansami), informacja europejska, rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych. Przykładowe projekty:
- EduAkcja (spotkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych ze studentami o potrzebie kształcenia, wyborze szkoły, możliwościach pomocy finansowej, życiu studenckim, wolontariacie, stażach itp.),
- Eurprojekty (program partnerstwa dla Szkolnych Klubów Europejskich oraz szkół w dziedzinie szerzenia wiedzy o integracji europejskiej),
- portal poświęcony Gap Year www.rokwbok.pl,
- Prawo Stowarzyszeń (akcję, która na celu na przekonanie polityków do zmiany zapisów prawa stowarzyszeń).