Stowarzyszenie Vox Humana

  • ul. Promyka 5/162
  • 01-604 Warszawa

Stowarzyszenie VOX HUMANA prowadzi działania upowszechniające wiedzę o sposobach zapobiegania i przeciwdziałania szeroko pojętego wykluczenia społecznego.

Podstawowymi celami stowarzyszenia są:
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
- wzmocnienie działań anty-dyskryminacyjnych w Polsce i zagranicą
- zwiększenie szans reorientacji zawodowej i doskonalenia zawodowego grup marginalizowanych w szczególności kobiet, młodzieży, seniorów, bezrobotnych i imigrantów,
- promowanie kultury jako czynnika integracji społecznej i ekonomicznej,
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.