Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA

  • ul. Marii Konopnickiej 5
  • 64-030 Śmigiel

Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci, młodzieży oraz całej społeczności w dziedzinie edukacji, oświaty i wychowania. Zadania: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom o osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, aktywizacja zawodowa, społeczna i gospodarcza społeczności, promocja i organizacja wolontariatu.