Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy Oddział w Olsztynie

  • ul. Narutowicza 4
  • 10-581 Olsztyn
  • telefon: 89 527 62 03

Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy Oddział w Olsztynie działa w województwie warmińsko-mazurskim od 2002r.. Jest organizacją non-profit.

Stowarzyszenie założyli uczniowie szkół średnich, studenci i uczestnicy OHP skupieni przy OHP w Olsztynie w celu poszerzenia zakresu działalności, zwiększenia skuteczności podejmowanych działań oraz pozyskania partnerów i wsparcia z zewnątrz.

Głównymi celami Stowarzyszenia są:
- tworzenie polityki uzupełniającej w zakresie walki z bezrobociem wśród młodzieży,
- aktywizacja społeczna zawodowa i ekonomiczna młodzieży,
- wspieranie systemu wychowawczego i edukacyjnego państwa,
- organizacja systemu instytucji kształcenia i opiekuńczych,
- pomoc socjalna dla młodzieży zaniedbanej społecznie.