Fundacja Patrimonium

  • Adres do korespondencji:
  • ul. Rubież 46
  • 61-612 Poznań
  • Siedziba statutowa:
  • ul. Wodna 27, 61-781 Poznań

Celem Fundacji na rzecz ogółu społeczności jest:
– podejmowanie i wspieranie działalności służącej ochronie ogólnoświatowego dziedzictwa kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zabytków i odkryć archeologicznych oraz opieki nad nimi;
– upowszechnianie i pomoc we wdrażaniu nowoczesnych metod poszukiwawczych, badawczych, konserwatorskich i restauratorskich w dziedzinie odkrywania i ochrony zabytków kultury i sztuki, muzealnictwa oraz opieki nad zabytkami;
– popieranie i inicjowanie wymiany wiedzy oraz informacji w dziedzinie poszukiwania, odkrywania, restaurowania i ochrony zabytków kultury i sztuki oraz opieki nad nimi.

Współpracuje z ośrodkami w Egipcie i Sudanie. Fundacja przyznaje stypendia naukowe krajowe i zagraniczne, w tym zaprasza i finansuje pobyty w celach naukowych i dydaktycznych wybitnych uczonych i specjalistów z kraju i z zagranicy, działających w dziedzinach objętych celami Fundacji.