Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych

  • Ulan-Majorat 51
  • 21-307 Ulan-Majorat

Celem stowarzyszenia jest rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans edukacyjnych, prowadzenie szkoleń i kursów doskonalących, dokształcających, kwalifikacyjnych, promowanie turystyki i rekreacji. UFIS organizuje kursy językowe, tańca, gry na instrumentach, zajęcia terapeutyczne i ruchowe. Prowadzi również klub europejski i realizuje wymiany młodzieży z Ukrainą.