Stowarzyszenie Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości

  • ul. Zdunowska 12
  • 63-700 Krotoszyn

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji, samoorganizacji i integracji społeczności lokalnych, w szczególności:
1) wspieranie i aktywizacja organizacji pozarządowych, zrzeszeń i grup nieformalnych oraz inicjatyw na rzecz aktywizacji, samoorganizacji i integracji społeczności lokalnej,
2) przyczynianie się do rozwoju społeczno-gospodarczego, wzrostu konkurencyjności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy,
3) rozwój edukacji pozaformalnej, podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji oraz zaspakajanie potrzeb społecznych, kulturalnych, gospodarczych i sportowo-turystycznych,
4) popularyzacja sportu, zdrowego stylu życia, turystyki i rekreacji
5) wspieranie działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego oraz ochrony środowiska naturalnego,
6) wspieranie i inicjowanie działań na rzecz integracji europejskiej i współpracy między społeczeństwami,
7) poprawa stanu infrastruktury społecznie użytecznej,
8) budowę lokalnych partnerstw i sojuszy na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnych.