Fundacja Dobrych Pomysłów im. Macieja Jenike

  • Ursynowska 54/2
  • 02-605 Warszawa

Do głównych celów Fundacji należą:
- Pomoc w uzyskiwaniu różnych form dofinansowania lub finansowania innym organizacjom, instytucjom, placówkom, grupom nieformalnym i formalnym oraz osobom prywatnym.
- Organizowanie działań w zakresie kultury, oświaty i wychowania; wymiany informacji, ochron środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej poprzez szeroko rozumianą współpracę lokalną i międzynarodową
- Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (mniejszości, niepełnosprawni, uchodźcy, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo)

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.