Instytut Wschodnich Inicjatyw

  • Adres korespondencyjny:
  • ul. Salwatorska 5/10
  • 30-109 Kraków
  • Adres biura:
  • ul. Ignacego Krasickiego 18 (II piętro)
    30-503 Kraków

Instytut Wschodnich Inicjatyw (IWI) powstał w 2010 roku w Krakowie, by wspierać rozwój współpracy oraz wymianę doświadczeń pomiędzy krajami Unii Europejskiej a obszarem Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.

Głównym celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz pogłębiania współpracy między Wschodem i Zachodem, łamanie stereotypów oraz budowanie dialogu międzykulturowego, przy czym realizacja zadań z zakresu dyplomacji kulturalnej stanowi jeden z głównych kierunków rozwoju IWI.

Działania podejmowane w celu promowania i demitologizowania obszaru byłego ZSRR obejmują m.in.: międzynarodowe projekty społeczno-kulturalne, spotkania tematyczne, festiwale, wizyty studyjne, a także szkolenia.