Fundacja Aktywizacji Młodzieży "Szansa"

  • Bieszczadzka 16
  • 20-722 Lublin
  • telefon: +48 81 5360997
  • fax: +48 81 5360998

Fundacja Aktywizacji Młodzieży "Szansa" powstała w 2006 roku i działaj w zasięgu krajowym. Jej główne cele to:
- aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa młodzieży
- promocja i wspieranie edukacji pozaformalnej
- przezwyciężanie barier, przełamywanie stereotypów
- integracja młodych ludzi ze społeczeństwem oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności za sprawy społeczności lokalnej
- wspieranie i rozwój inicjatyw przeciwdziałających i zmniejszających długotrwałe bezrobocie wśród osób młodych

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- tworzenie programów specjalnych, innowacyjnych i inicjatyw lokalnych na rzecz dzieci i młodzieży
- udzielanie wielostronnego wsparcia w zakresie podwyższenia statusu ekonomicznego i społecznego młodzieży wywodzącej się z grup szczególnego ryzyka
- przygotowanie i wdrażanie akcji informacyjno-edukacyjnych
- bezpośrednie wsparcie udzielane osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz wykluczonym