Fundacja Klamra

  • adres zarejestrowania:
  • os. 700-lecia 4/18
  • 34–300 Żywiec
  • adres do korespondencji:
  • skr. pocztowa nr 20, 34–300 Żywiec

Zakres działalności Fundacji Klamra jest bardzo szeroki. Organizacja działa m.in. w zakresie:
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- działalności artystycznej, kulturalnej, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- ochrony środowiska przyrodniczego;
- działalności edukacyjnej szczególnie dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych;
- wspierania działań i projektów mniejszości (narodowych, rasowych, wyznaniowych), grup dyskryminowanych i społecznie marginalizowanych, przeciwdziałanie ksenofobii, nietolerancji i nacjonalizmowi;
- działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich;
- ochrony zwierząt i ich praw;
- promowania integracji europejskiej w aspekcie praw człowieka, ochrony środowiska i praw zwierząt;
- promocji i organizacji wolontariatu;
- przyznawania stypendiów, nagród i dotacji osobom fizycznym i prawnym opracowującym i uczestniczącym w programach zbieżnych z celem Fundacji.