Stowarzyszenie Studentów z Niepełnosprawnościami Politechniki Poznańskiej "Nieprzeciętni"

  • ul. Jana Pawła II 28
  • 61-139 Poznań

Celem działalności Stowarzyszenia jest niesienie pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, sprzężoną oraz ich rodzinom lub opiekunom, a więc:
1. wspieranie działań studentów niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw,
2. zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na uczelni,
3. tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych na uczelni,
4. dążenie do likwidacji barier urbanistycznych i architektonicznych na terenie uczelni,
5. udzielanie pomocy studentom niepełnosprawnym, w tym poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w tym między innymi poprzez pomoc udzielaną ich rodzinom i opiekunom,
6. zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej studentów niepełnosprawnych,
7. edukacja społeczna oparta na zasadach integracji,
8. inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji studentów niepełnosprawnych,
9. promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych,
10. reprezentowanie środowiska studentów niepełnosprawnych przed władzami uczelni,
11. integracja z innymi środowiskami studentów niepełnosprawnych,
12. promocja wśród osób niepełnosprawnych studiów na Politechnice Poznańskiej.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.