Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS

  • Aleja Wojska Polskiego 63
  • 70-476 Szczecin

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS powstało w 2007 r. i swój obszar działań ukierunkowuje na aktywizację i poprawę życia grup wykluczonych. Regularna działalność opiera się na wspieraniu inicjatyw oświatowych, kulturalnych i naukowych zmierzających do samodoskonalenia się podopiecznych organizacji. Do celów statutowych zalicza się: kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku kultury polskiej, podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomoc społeczna, praca na rzecz środowisk defaworyzowanych, szerzenie wzajemnego zrozumienia i tolerancji oraz działania na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w sferze turystyki i krajoznawstwa, ochrony środowiska i zdrowia. Towarzystwo działa również na rzecz zapobiegania patologii, uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.