Fundacja Drachma

  • ul. M. Reja 18
  • 43-300 Bielsko-Biała

Fundacja Drachma podejmuje działania ponad wszelkimi podziałami, promując przede wszystkim idee wolontariatu i budowania jedności. Swym zasięgiem obejmuje wiele przedsięwzięć mających na celu integrację i kształcenie młodzieży, niesienie pomocy potrzebującym. Odbiorcami są głównie osoby młode. Poprzez swoje działania organizacja stara się odpowiadać na narastające potrzeby rozwoju i samorealizacji młodych ludzi. Dba również o integrację różnych środowisk młodzieżowych, również tych o ogromnym potencjale wartości, które często znajdują się na marginesie oddziaływania pedagogicznego. Fundacja kładzie nacisk na uwrażliwienie młodzieży w kierunku niesienia pomocy (wolontariat). Aby pomóc młodemu człowiekowi otworzyć się, Fundacja realizuje konkretne zadania związane z edukacją i animacją kulturalną.