Gdańska Fundacja Pomocy Dzieciom

  • ul. Kwietna 2/7a
  • 80-330 Gdańsk

Do głównych zadań Gdańskiej Fundacji Pomocy dzieciom należy: przeciwdziałanie procesom marginalizacji zagrożonych wykluczeniem grup społecznych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych patologią społeczną oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, rynku pracy, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz rozwijanie kluczowych kompetencji warunkujących rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy i aktywności kapitału ludzkiego. Organizacja działa również na rzecz rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Zasięg działania: ogolnopolski

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.