Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM

  • ul. Ksawerego Praussa 2
  • 94-203 Łódź

Stowarzyszenie dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i jej rodzin powstało w celu zapobiegania różnym problemom, które wynikają z dysfunkcji społecznych, nieprawidłowych relacji między dorosłymi a dziećmi oraz patologii społecznych. AD REM zapobiega marginalizacji społecznej, naucza nawiązywania relacji, pomaga w wyznaczaniu i dążeniu do realizacji celów oraz odnalezienia się na rynku pracy. AD REM organizuje poradnictwa (psychologiczne, pedagogiczne, zawodowe, etc.), oferuje pomoc finansową osobom potrzebującym, zakłada oraz prowadzi nowe placówki profilaktyczne i kluby o charakterze niepublicznym. Metodami i formami pracy stosowanymi w działalności Stowarzyszenia AD REM są terapie indywidualne i grupowe, warsztaty, seminaria, wykłady, pogadanki a także inne doradztwo specjalistyczne.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.