News -

16 proc. młodych nie uczy się i nie pracuje

Młodzież w Europie w dalszym ciągu ma poważne trudności z wejściem na rynek pracy – wynika z najnowszego raportu Eurofound.


Publikacja zatytułowana „Tendencje w zakresie przechodzenia od kształcenia do zatrudnienia wśród młodzieży w Europie” nie napawa optymizmem. Mimo że stopa bezrobocia wśród młodzieży zaczęła się obniżać w kilku państwach członkowskich, zgodnie z danymi ze stycznia 2014 r. ogółem 23 proc. młodych Europejczyków poszukujących pracy w wieku od 15 do 24 lat nie mogło jej znaleźć. W 2012 r. nie pracowało, nie kształciło się ani nie szkoliło aż 14,6 mln młodych ludzi w całej Europie – to 15,9 proc. populacji w wieku od 15 do 29 lat.

W publikacji Eurofound skoncentrowano się w szczególności na momencie przejścia od kształcenia do zatrudnienia, przeanalizowano również zdolności młodych ludzi do utrzymania zatrudnienia wbrew niesprzyjającym warunkom występującym w czasie kryzysu. Opisano też proces przechodzenia od umów na czas określony do umów na czas nieokreślony. Sprawozdanie kończy się omówieniem silnych i słabych stron wybranych środków z zakresu polityki.

Raport oraz jego streszczenie w języku polskim dostępne są na stronie:
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef13921_pl.htm

stopka strony