News -

20 lat Eurodesku za Odrą

Niemiecki Eurodesk działa już od 20 lat. To doskonała okazja, by podsumować dotychczaso­we dokonania, podjąć nowe wyzwania i zdecydować się na odważne zmiany.


Na początku niemiecki Eurodesk działał głównie na rzecz organizacji młodzieżo­wych oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą – dostarczał im informacji o różne­go rodzaju unijnych grantach. Zmiany nastąpiły po roku 2000 – dzięki uruchomie­niu serwisu www.rausvonzuhaus.de Eurodesk stał się centrum wiedzy o mobilnościach międzynarodowych, nie tylko dla młodzieży, ale również osób dorosłych. Przełomowe znaczenie miał także rozwój sieci organizacji partnerskich. Obecnie jest ich ponad 50 – i to głównie ich ciężkiej pracy Eurodesk w Niemczech zawdzięcza swój sukces.

Jak podkreślają pracownicy sieci, najważniejsze dla skutecznego działania jest utrzy­mywanie stałego kontaktu z młodymi ludźmi – tylko to umożliwia odpowiednie pozna­nie ich potrzeb. Konsultanci sieci na bieżąco wymienia­ją się też wiedzą i opiniami z przedstawicielami organi­zacji i instytucji oferujących granty i wspierających mo­bilność. By wiedzieć więcej o trendach i możliwościach, już przed dekadą sieć powołała grupę ekspertów, w skład któ­rej wchodzą pracownicy szkół, uniwersytetów i organizacji grantowych z całego świata.

Pracownicy niemieckiego Eurodesku przyznają, że zainteresowanie obiektywnymi, spraw­dzonymi i darmowymi informacjami jest olbrzymie. Źródeł informacji też jest mnóstwo, ale wiele z nich nie zasługuje na uwagę, przez co młodzi ludzie, ich rodzice i nauczyciele bywa­ją zdezorientowani. To im właśnie ma pomagać Eurodesk. – W sytuacji, gdy dyskutuje się o kontroli granic, gdy narasta niepokój związany z dużą liczbą uchodźców oraz awersja wobec obcych, rozwijanie kompetencji międzykulturowych ma bardzo duże znaczenie – przekonują konsultanci niemieckiego Eurodesku.

Naszym przyjaciołom zza Odry Eurodedk Polska życzy samych sukcesów przez co najmniej dwie kolejne dekady!

stopka strony