News -

Audytorzy krytycznie o Gwarancjach dla Młodzieży

Kraje Unii robią zbyt wolne postępy w zapewnianiu dobrych ofert osobom, które nie pracują, nie uczą się i nie szkolą. Tak wynika z raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.


Autorzy publikacji zatytułowanej „Youth unemployment – have EU policies made a difference?” przeanalizowali efekty wdrażania „Gwarancji dla Młodzieży”. W ramach tej inicjatywy Europejczycy poniżej 25. roku życia mają otrzymywać oferty pracy, edukacji, praktyk lub szkoleń w ciągu 4 miesięcy od ukończenia szkoły lub utraty zatrudnienia. W raporcie oceniono również skuteczność unijnej Inicjatywy za rzecz Zatrudnienia Młodzieży, która przewidywała zwiększenie wsparcia finansowego dla osób w najtrudniejszej sytuacji.

Jak wynika z publikacji, postępy w zakresie zapewniania dobrych ofert osobom, które nie uczą się, nie pracują i nie szkolą (tak zwani NEETs) są ograniczone, a rezultaty działań dalekie od oczekiwań. „W istocie żadne z państw członkowskich, w których odbyły się wizyty kontrolne, nie zagwarantowało jeszcze całej populacji młodzieży NEET możliwości przyjęcia oferty w ciągu czterech miesięcy, co pomogłoby w jej integracji na rynku pracy w sposób trwały” - napisano w sprawozdaniu.

By usprawnić prowadzone i planowane działania w zakresie rynku pracy, autorzy raportu rekomendują Komisji Europejskiej i Państwom Członkowskim stawianie realistycznych i możliwych do osiągnięcia celów i zamierzeń oraz dokonywanie ocen rozbieżności i analiz rynkowych przed stworzeniem systemów wsparcia, a także usprawnienie procesów ich monitorowania i zasad raportowania o efektach.

Raport zachęca również państwa członkowskie, by przedstawiły całościowe koszty wdrażania Gwarancji dla Młodzieży oraz by oferty dla NEETs były uważane za jakościowo dobre tylko wówczas, gdy odpowiadają profilowi uczestnika i potrzebom rynku pracy oraz prowadzą do trwałego zatrudnienia.

Zdaniem ekspertów, którzy opracowywali raport, Komisja Europejska powinna poprosić państwa członkowskie o przeanalizowanie, czy ich działania w zakresie zatrudnienia młodzieży – współfinansowane ze środków UE – dokładnie trafiają w potrzeby.

Sprawozdanie – w języku polskim – jest dostępne na stronie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

stopka strony