News -

BAS - stypendia dla licealistów

Uczniowie I klas liceów ogólnokształcących mają szansę kontynuować naukę w Wielkiej Brytanii. Dwuletnie stypendia oferuje Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (BAS).


Stypendium pozwala pokryć koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas dwóch lat nauki. Uczniowie z własnej kieszeni finansują jedynie koszty dojazdów, mundurków, kieszonkowego oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne i drobne wydatki związane z wyjściami klasy do kina, teatru itp).

O wsparcie mogą ubiegać się uczniowie I klas liceów ogólnokształcących, znający język angielski w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki, którzy uzyskali na egzaminie gimnazjalnym co najmniej 80 proc. punktów (w sumie z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej), a gimnazjum skończyli ze średnią ocen minimum 4,8. Warunkiem rekrutacji jest również spełnienie kryterium dochodowego (roczny dochód rodziców nie może przekraczać 125 tys. zł).

W edycji 2016/17 – 2017/18 można ubiegać się o miejsca w dziewięciu szkołach. Nauka kończy się maturą w systemie A-level lub międzynarodową.

Stypendium jest inicjatywą British Alumni Society, realizowaną we współpracy ze Szkołą Nauk Społecznych przy IFiS PAN, Young Talent Management oraz JERSZ-Łowcy Talentów.

Zgłoszenia, z dopiskiem na kopercie: BAS Scholarships, należy przesyłać pod adresem: British Alumni Society, Al. Jerozolimskie 59, 00-697 Warszawa do 20 lutego 2016 r.

Więcej informacji na stronie BAS oraz w bazie Eurodesku.

stopka strony