News -

Będzie wsparcie dla budowania tożsamości

Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie nowej edycji programu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 „Europa dla Obywateli”.
Celem programu jest zwiększenie świadomości i zrozumienia dla celów istnienia Unii Europejskiej. Budżet inicjatywy na lata 2014-2020 wyniesie 229 milionów euro – program finansować będzie m.in. działania służące ochronie wartości europejskich i historii Starego Kontynentu oraz budowie partnerstw między miastami.

„Europa dla Obywateli” ma również służyć zwiększeniu zaangażowania mieszkańców państw UE w działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i demokracji – w tym celu organizowane będą debaty i dyskusje dotyczące problemów Unii.

Funkcjonujący obecnie program „Europa dla Obywateli” stworzył prawne ramy wsparcia różnego rodzaju działań i organizacji promujących obywatelstwo europejskie. Nowa inicjatywa oznaczać będzie pomoc dla think-tanków, stowarzyszeń oraz innych instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Jej zadaniem będzie m.in. informowanie o wpływie podejmowanych przez UE działań na codzienne życie mieszkańców Starego Kontynentu.

Więcej o programie na stronie:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1538&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
stopka strony