News -

Bezrobocie: w USA gorzej niż w UE...

Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej rośnie, ale wciąż jest niższa niż w USA.


W pierwszym kwartale 2010 r. wyrównany sezonowo wskaźnik wyniósł 9,6 proc. Dwa lata temu sięgał 6,7 proc. Kryzys gospodarczy znacznie mocniej wpłynął na rynek pracy Stanów Zjednoczonych. Przed kryzysem odsetek osób bez pracy był wyjątkowo niski – w drugim kwartale 2007 r. sięgał 4,5 proc. Pod koniec roku 2009 wzrósł jednak aż do 10 proc. Obecnie wynosi 9,7 proc. Więcej szczegółów na stronie http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/10/67&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
stopka strony