News -

Bruksela: przedszkole dla każdego (dziecka)

Komisja Europejska po raz pierwszy w historii przygotowała plan działań dotyczących dzieci w wieku przedszkolnym. Bruksela wzywa Państwa Członkowskie do stworzenia większej liczby miejsc opieki dla maluchów.


Dziecko poniżej szóstego roku życia mieszka w prawie co ósmym europejskim gospodarstwie domowym. 19 milionów z nich, czyli do piąte, narażonych jest na ryzyko ubóstwa. Komisja Europejska chce temu zapobiec. Bruksela opracowała plan działań, który ma zapewnić dzieciom lepszy start w życiu, przygotować je do uczenia się przez całe życie oraz zagwarantować lepszą integrację społeczną, osobisty rozwój i większe szanse na zatrudnienie. Plan działań służyć ma osiągnięciu celów zapisanych w strategii Europa 2020 – chodzi o zmniejszenie odsetka uczniów przedwcześnie kończących edukację do poniżej 10 proc. oraz zmniejszenia o co najmniej 20 milionów liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Komisja wzywa Państwa Członkowskie do:
- zapewnienia powszechnego dostępu do edukacji przedszkolnej, opartego na stabilnym finansowaniu i odpowiednim zarządzaniu
- stosowania zintegrowanego podejścia do edukacji i opieki, z uwzględnieniem potrzeb dzieci
- wprowadzenia dostosowanych do wieku uczniów programów nauczania, zapewniających odpowiednią równowagę w podejściu do umiejętności miękkich i twardych
- zwrócenia większej uwagi na profesjonalizację kadry, poprzez zapewnienie jej odpowiednich kwalifikacji, pensji i warunków pracy
- wprowadzenia systemów monitorowania postępów
Propozycja Komisji będą przedmiotem obrad unijnych ministrów ds. edukacji w maju 2011 r. Więcej informacji na stronie http://ec.europa.eu/education/news/news2784_en.htm
stopka strony