News -

Co Unia powinna zrobić dla młodzieży

Tworzenie nowych miejsc pracy oraz zabieganie wykluczeniu społecznemu to kwestie, które powinny mieć priorytetowe znaczenie w polityce młodzieżowej Unii – podkreślili autorzy Raportu Młodzieżowego UE.


Tworzenie nowych miejsc pracy oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu to kwestie, które powinny mieć priorytetowe znaczenie w polityce młodzieżowej Unii – podkreślili autorzy Raportu Młodzieżowego UE.

W sumie publikacja wskazuje na cztery kluczowe dziedziny: obok zatrudnienia i włączenia wymienia również kwestie zdrowia i dobrobytu. Raport podkreśla, że Unia i państwa członkowskie muszą aktywniej wspierać młodych ludzi w ich zmaganiach ze skutkami kryzysu gospodarczego.

Kłopoty światowej gospodarki sprawiły, że w okresie od lutego 2008 r. do lipca 2012 r. bezrobocie wśród osób w wieku od 15 do 24 lat wzrosło o połowę, z 15 do 22,5 proc. Według najnowszych danych Eurostatu najgorsza sytuacja panuje w Grecji (odsetek młodych osób bez pracy sięga 53,8 proc.) i Hiszpanii (52,9 proc.). Ponad 30 proc. młodych bezrobotnych w Unii szuka pracy od ponad roku.

Na szczęście pojawiają się też sygnały pozytywne. W raporcie wspomniano, że niemal wszystkie państwa członkowskie wdrożyły już Unijną Strategię Młodzieżową, co ma pomóc w stworzeniu nowych szans dla młodych ludzi oraz promowaniu aktywnego obywatelstwa, włączenia społecznego i solidarności. Od czasu, gdy wydano poprzedni Raport, Państwa Członkowskie wdrożyły również nowe inicjatywy skierowane do młodych ludzi, dotyczące edukacji, zatrudnienia czy przedsiębiorczości. Wciąż wysoki jest też poziom uczestnictwa młodzieży w działaniach stowarzyszeń i ruchów społecznych.

Więcej na temat raportu na stronie:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/948&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
stopka strony