News -

Członkowie PE za zmianami w programie Erasmus dla wszystkich

Komisja ds. Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego chce licznych zmian w zaproponowanym przez Komisję Europejską projekcie nowego programu edukacyjnego Unii „Erasmus dla wszystkich”


Komisja ds. Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego chce licznych zmian w zaproponowanym przez Komisję Europejską projekcie nowego programu edukacyjnego Unii „Erasmus dla wszystkich”.

Członkowie Komisji nie tylko opowiedzieli się za modyfikacją nazwy programu, proponując własne pomysły: YES Europe (YES – Youth, Education, Sport) i Generation Europe. Mają też konkretne propozycje zmian dotyczących kwestii młodzieży. Domagają się przede wszystkim stworzenia osobnego rozdziału i jednocześnie sub-programu skierowanego do młodych ludzi, związanego z edukacją pozaformalną i nieformalną, aktywnym obywatelstwem, włączeniem społecznym i wolontariatem, który służyłby wdrażaniu Unijnej Strategii Młodzieżowej.

Cele i działania podejmowane w ramach tego programu powinny – zdaniem europarlamentarzystów – stanowić kontynuację inicjatyw znanych z aktualnie realizowanego programu „Młodzież w działaniu”. Chodzi o wspieranie rozwoju kompetencji i umiejętności młodych ludzi, szczególnie tych o mniejszych szansach, promowanie ich udziału w życiu demokratycznym Europy oraz na rynku pracy, aktywne obywatelstwo, włączenie, mobilność, dialog międzykulturowy, wzajemne zrozumienie i solidarność.

Członkowie Komisji zaproponowali też podjęcie dalszych wysiłków na rzecz uznawalności edukacji pozaformalnej i nieformalnej, tak by uatrakcyjnić pracę z młodzieżą w Europie. Chcą też kontynuacji Usystematyzowanego Dialogu, wsparcia dla unijnych sieci młodzieżowych i europejskich organizacji zrzeszających młodych ludzi, m.in. Europejskiego Forum Młodzieży. Europosłowie zwracają też uwagę, że aktualnie realizowany program wspiera współpracę między organizacjami młodzieżowymi i innymi zainteresowanymi stronami, promuje tworzenie sieci, edukację rówieśniczą i szkolenie liderów. Ich zdaniem nowy program w dalszym ciągu powinien wspierać platformy IT, e-networking, wirtualną mobilność i działalność sieci SALTO i sieci Eurodesk.

Jednocześnie z dyskusjami w Parlamencie Europejskim trwają negocjacje w ramach Komisji Europejskiej. Propozycje kompromisu zostaną zaprezentowane parlamentarnym grupom roboczym. Możliwe, że wspólne stanowisko zostanie osiągnięte w trakcie kolejnego spotkania Komisji, zaplanowanego na 26 i 27 listopada 2012 r.

Jeśli Europejskie rządy zaakceptują Wieloletnią Prognozę Finansową, na początku 2013 r. prace nad nowym programem będą kontynuowane z udziałem Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Parlamentu.

Nagranie ze spotkania dostępne jest pod adresem:
www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20121106-1500-COMMITTEE-CULT

Dokumenty z obrad Komisji można znaleźć na stronie:
www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/cult/cult_20121106_0900.htm
stopka strony