News -

Długotrwałe bezrobocie zmorą młodych

„W 2016 roku 1,3 mln aktywnych zawodowo młodych w Europie pozostawało bez pracy dłużej niż 12 miesięcy.” - czytamy w najnowszym raporcie przygotowanym przez Eurofound.


Autorzy publikacji zwracają uwagę na fakt, że pomimo wyraźnej poprawy, którą obserwujemy na europejskich rynkach pracy od 2014 roku, z długotrwałym bezrobociem wciąż boryka się ogromna liczba młodych ludzi. W 2016 roku było to aż 5,5% populacji osób w wieku 15-24 lata. Dla porównania, wśród starszych pracowników odsetek długotrwale bezrobotnych wyniósł w tym okresie 3,9%. Z szacunków wynika ponadto, że aż 29.5% wszystkich młodych bezrobotnych pozostaje bez pracy dłużej niż 12 miesięcy.

W dokumencie znajdziemy szczegółowe dane dotyczące tego zjawiska, próbę identyfikacji jej przyczyn oraz sporządzony na podstawie pro-pracowniczych inicjatyw podjętych w 10 państwach członkowskich, poradnik dobrych praktyk.

Publikację można pobrać ze stron Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy. 

stopka strony