News -

Domeny z .ue dostępne we wszystkich językach!

Można już rejestrować domeny zakończone na .eu używając liter ze wszystkich oficjalnych języków Unii Europejskiej.


Obywatele Unii Europejskiej oraz działającej w niej firmy i organizacje mogą już rejestrować domeny zakończone na .eu używając liter ze wszystkich 23 oficjalnych języków Unii Europejskiej. Bez przeszkód mogą pisać nawet greką lub cyrylicą! Więcej na ten temat w internecie, na stronie http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1903&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
stopka strony