News -

Dozwolone od lat 50

Ogromną szansą dla społeczeństwa Europy jest wykorzystanie wielkiego potencjału wiedzy, umiejętności, doświadczenia, mądrości życiowej, wolnego czasu i pozytywnej energii, jakie posiadają dziesiątki milionów osób niepracujących już zarobkowo - o korzyściach, jakie przynosi wolontariat seniorów pisze Alina Respondek, zastępca dyrektora programu „Uczenie się przez całe życie”


Osób w dojrzałym wieku jest już w Europie tyle, że nie tylko ich potrzeb, ale również potencjału nie można lekceważyć. Zyskają na tym także młodsi Europejczycy - pisze Alina Respondek, zastępca dyrektora programu„Uczenie się przez całe życie” Europa się starzeje. Obecnie co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej ma ukończone 60 lat, a za dwie dekady grupa ta będzie stanowić aż jedną trzecią społeczeństwa Europy. Prognozy dotyczące proporcji między liczbą osób w wieku emerytalnym, a tych w wieku produkcyjnym wyglądają niekorzystnie również w przypadku Polski. Już za 10 lat w naszym kraju będzie więcej dorosłych nieaktywnych zawodowo niż osób pracujących. I właśnie ta zwiększająca się liczba osób w wieku dojrzałym, coraz częściej żyjących 20, 30 i więcej lat po zakończeniu kariery zawodowej, stanowi z jednej strony wyzwanie dla społeczeństwa, ale z drugiej jest ogromną szansą. Program Grundtvig wspiera aktywizację seniorów na co najmniej dwa sposoby: poprzez uczenie i wolontariat. Działania te pomagają poprawić jakość życia seniorów, zapobiegają ich wykluczeniu społecznemu i wspierają udział osób dojrzałych w rozwoju społeczeństwa. Doskonale wpisują się zatem w założenia inicjatyw Komisji Europejskiej na trzy kolejne lata. Rok 2010 poświęcony był walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Rok 2011 jest Rokiem Wolontariatu, a rok 2012 zapowiedziano Rokiem Aktywnego Starzenia się. Osoby dojrzałe chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i nabywać nowe umiejętności – by się rozwijać, by nie dać się wykluczyć ze społeczeństwa, ale również po to, by być dla niego dalej użytecznymi. Dlatego niezwykle ważne jest rozwijanie odpowiedniej oferty edukacyjnej dla seniorów. Program Grundtvig to umożliwia – poprzez wspólne działania europejskich organizacji zajmujących się edukacją seniorów, wymianę doświadczeń i podpatrywanie najlepszych rozwiązań, wyjazdy kadry i samych seniorów. Doświadczenia ze współpracy europejskiej wykazują, że uczenie się korzystania z komputera i dobrodziejstw internetu, nauka językow obcych, edukacja ku aktywnemu obywatelstwu, edukacja międzykulturowa czy prozdrowotna oraz kreatywność artystyczna, nie tylko przekładają się na lepszą jakość życia seniorów, ale też na ich dalszą aktywność. Ogromną szansą dla społeczeństwa Europy jest wykorzystanie wielkiego potencjału wiedzy, umiejętności, doświadczenia, mądrości życiowej, wolnego czasu i pozytywnej energii, jakie posiadają dziesiątki milionów osób niepracujących już zarobkowo. Wiele z nich z wielką radością podejmuje lub podjęłoby działalność społeczną poprzez pracę w charakterze wolontariusza – w swoim otoczeniu lub dalej, nawet w Europie. Aby jednak wolontariat seniorów zaistniał na szerszą skalę w kraju i Europie, należy promować dobre rozwiązania organizacyjne. I tu też pomaga program Grundtvig. W ramach akcji Projekty Wolontariatu Seniorów dwie europejskie organizacje partnerskie nawzajem uczą się, jak organizować wolontariat międzynarodowy. Każda z nich zarówno wysyła swoją grupę wolontariuszy-seniorów, jak i przyjmuje u siebie wolontariuszy z organizacji partnerskiej. Pobyty w organizacji partnerskiej trwają kilka tygodni i są dla wolontariuszy okazją zarówno do uczenia się, jak i do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem Alina Respondek jest koordynatorką programu Grundtvig, zastępcą dyrektora programu „Uczenie się przez całe życie” Artykuł ukazał się w drugim numerze kwartalnika FRSE „Europa dla Aktywnych
stopka strony