Drogi do sukcesów w szkole

Komisja Europejska przedstawiła propozycje nowych instrumentów polityki społecznej mających zapobiegać wczesnemu kończeniu nauki i osiąganiu słabych wyników przez 15-latków. 


Propozycje Komisji dotyczą wniosku Rady w sprawie projektu “Drogi do sukcesów w szkole”. Uwzględniają potrzeby uczniów, w szczególności tych pochodzących ze środowisk defaworyzowanych, nauczycieli i szkoleniowców, a także szkół i europejskich systemów edukacji. Ich autorzy postulują również zwrócenie większej uwagi na dobrostan w szkole, którego poziom silnie wpływa na efekty edukacji i jest jednym z głównych czynników powodzenia w edukacji.

Europejskie systemy szkolnictwa stanęły w ostatnich latach przed dużymi wyzwaniami, wynikającymi z m.in. pandemii koronawirusa. Aktualnie w UE ponad 3,2 mln młodych osób w wieku 18–24 lat wcześnie kończy naukę, a tylko 84,3% osób w wieku 20–24 lat uzyskuje wykształcenie średnie II stopnia. Z najnowszego badania PISA – z okresu sprzed pandemii (2018 r.) – wynikało już, że co piąty europejski 15-latek nie ma odpowiednich kompetencji z zakresu rozumienia czytanego tekstu, matematyki i rozumowania w naukach przyrodniczych.

Autorzy zaleceń apelują do państw członkowskich o wprowadzenie proponowanych środków w celu sprostania tym wyzwaniom. Komisja będzie wspierać wprowadzanie zalecenia w życie w drodze wzajemnego uczenia się i wymiany między państwami członkowskimi, zainteresowanymi stronami i krajami partnerskimi. W ramach europejskiego obszaru edukacji powstanie specjalna grupa ekspertów, która skupi się na dobrostanie i zdrowiu psychicznym w szkole i będzie upowszechniać wiedzę na ten temat. Komisja będzie wspierać możliwości rozwoju zawodowego dla pracowników dydaktycznych i innych partnerów za pośrednictwem projektów Erasmus+ i wymian pracowników, a także poprzez akademie nauczycielskie Erasmus+ i unijne platformy internetowe, takie jak nowa europejska platforma edukacji szkolnej oraz eTwinning.

Więcej informacji o propozycjach Komisji można znaleźć w komunikacie prasowym.

#KomisjaEuropejska    #Edukacja    #Szkoła    #Reformy    #Nauczyciele

stopka strony