News -

Dzień Ochrony Danych Osobowych 2012

Już 28 stycznia cała Europa obchodzić będzie Dzień Ochrony Danych Osobowych. Tym razem ten dzień będzie szczególny – zarówno Komisja Europejska, jak i Rada Europy przygotowały dokumenty, które mają lepiej chronić naszą prywatność.




Inicjatywa Komisji Europejskiej ma być odpowiedzią na postęp technologiczny i globalizację. Jak podkreślają urzędnicy z Brukseli, oba te zjawiska znacząco zmieniły sposób, w jaki wykorzystywane są dane osobowe Europejczyków. Obowiązująca obecnie dyrektywa o ochronie prywatności została wdrożona w krajach UE w różnym stopniu. Nowe, ujednolicone przepisy mają zmniejszyć koszty administracyjne o 2,3 miliarda euro rocznie. Poprawią też bezpieczeństwo konsumentów w trakcie zakupów on-line, co ma pomóc europejskiej gospodarce.

Podobne cele ma przygotowywana przez Radę Europy nowelizacja Konwencji o Ochronie Osób w Związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych. Dokument ten, przyjęty w 1982 r., do dziś jest jedynym, prawnie i powszechnie obowiązującym zbiorem przepisów dotyczących poszanowania prywatnych informacji. Rada chce go jednak dostosować do nowej rzeczywistości – temu służyć mają konsultacje, które 27 stycznia odbędą się w Brukseli.

Dzień Ochrony Danych Osobowych obchodzić będą jednak nie tylko urzędnicy, ale również zwykli obywatele – na całym świecie odbędą się setki imprez, konferencji i innych wydarzeń, służących podniesieniu świadomości tego, jak ważna jest ochrona praw obywateli.

Więcej szczegółów o Dniu – na stronie
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/DataProtection/default_en.asp

Informacje nt. nowych przepisów Unii Europejskiej:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/46&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
stopka strony